Algemene Voorwaarden Heroes Music Bar

Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden:Deze onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.
Overeenkomst:Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Consument:De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Ondernemer:De natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Bedenktijd:De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht:De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Heroes Music Bar

Dam 4
1506BD, Zaandam

Telefoonnummer: 0629153525
E-mail: info@heroesmusicbar.nl

KvK-nummer: 69288283
BTW-identificatienummer: NL8578.17.711.B.01

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ondernemer en Consument.
3.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien één van de bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig is, vernietigbaar is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 4. Het aanbod

4.1 Een aanbod van de Ondernemer is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.3 De Ondernemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De afbeeldingen en specificaties zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
4.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand door middel van aanvaarding door de Consument van het aanbod en de daaraan gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch zal betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6. Betaling

6.1 De Ondernemer biedt de volgende manieren voor betaling aan:

  • iDEAL

6.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de Consument het verschuldigde bedrag binnen 1 dagen aan de Ondernemer over te maken, op de wijze die de Ondernemer aan de Consument heeft gecommuniceerd.

6.3 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

6.4 Ingeval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer -behoudens wettelijke beperkingen- het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Bij aankoop van producten gaat de bedenktijd in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een door de Consument aangewezen derde (niet de vervoerder). Als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, dan gaat de bedenktijd in op de dag na ontvangst van de laatste zending of het laatste onderdeel.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
7.3 Indien de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer te retourneren conform de door de Ondernemer verstrekte instructies.
7.4 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2 van dit artikel.
7.5 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, .
7.6 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product door de Ondernemer is terug ontvangen en is voldaan aan de eisen uit lid 3 van dit artikel.

Artikel 8. Nakoming overeenkomst en extra garantie

8.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
8.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
8.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 9. Klachtenregeling

9.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
9.2 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen beantwoord, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de klacht. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door de Ondernemer aan de Consument gecommuniceerd, met een indicatie wanneer het antwoord kan worden verwacht. 

Artikel 10. Overmacht

10.1 De Overeenkomst kan geschorst worden indien er sprake is van overmacht. Indien de Ondernemer omwille van een gebeuren of situatie ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die redelijkerwijs niet voorzien kunnen worden, en die het hem onmogelijk maakt zijn verplichtingen onder de Overeenkomst verder te vervullen, zal hij de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dat geval zal de Overeenkomst zijn geschorst wegens overmacht.
10.2 Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 11. Gegevensverwerking

De Ondernemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de klantrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de Consument conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van een geschil kennis te nemen, ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.
12.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst.
12.3 Indien terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.
12.4 Aanvullingen en afwijkingen op de Overeenkomst mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vindplaats Algemene Voorwaarden

13.1 Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 01-12-2020.